Regijska srečanja na temo zdravstvenega absentizma

By | 28. 8. 2019

Obvladovanje zdravstvenega absentizma je področje, na katerem se srečujemo različni deležniki. Za učinkovito obvladovanje naraščajoče problematike sta ključna sodelovanje in skupni pristop tako predstavnikov delavcev, delodajalcev in medicinske stroke kot tudi predstavnikov zdravstvene blagajne.

Bolniški stalež ali zdravstveni absentizem je začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodbe, nege in drugih vzrokov. Z vidika ekonomskih, socialnih, zdravstvenih in drugih posledic je bolniški stalež veliko breme tako za zaposlene, njihove delodajalce, izvajalce zdravstvenih storitev, nosilce socialnih zavarovanj kot tudi za družbo v celoti. Naraščanje bolniškega staleža v Sloveniji je mogoče povezati z različnimi dejavniki, predvsem pa z rastjo števila zaposlenih, staranjem in posledično večjo obolevnostjo aktivnega prebivalstva, prezentizmom v preteklih letih, dolgotrajnejšimi postopki diagnostike in zdravljenja in spremenjenimi razmerami na delovnih mestih. Tudi sama sistemska ureditev obvladovanja začasne nezmožnosti za delo odstopa od drugih evropskih držav, saj trenutno v Sloveniji še ni izdelanih sistemov in uveljavljenih mehanizmov za pomoč pri vračanju delavcev na delo po dolgotrajni bolniški odsotnosti ter učinkovite poklicne rehabilitacije.

V ta namen je NIJZ pripravil analizo dolgoletnega trenda gibanja zdravstvenega absentizma po vodilnih vzrokih, s posebnim poudarkom na začasni zadržanosti od dela zaradi kostno-mišičnih obolenj, ter opredelil razlike med posameznimi regijami oz. OE ZZZS. (Več o tem)

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/podatki/podatkovne_zbirke_raziskave/bs/mn_bs_2019.pdf

Kot del predvidenih aktivnosti na NIJZ pripravljajo več regijskih strokovnih srečanj na temo zdravstvenega absentizma z namenom informiranja medicinske stroke, delavcev in delodajalcev ter ostalih deležnikov in drugih javnosti o trendih gibanja, vzrokih in možnih ukrepih ter že uvedenih aktivnosti za obvladovanje in zmanjšanje zdravstvenega absentizma. Srečanja se bodo začela jeseni 2019 in bodo potekala do sredine leta 2020. Namenjena so predstavnikom delavcev in sindikatov, predstavnikom delodajalcev in njihovih krovnih organizacij, predstavnikom medicinske stroke in ostali strokovni javnosti, predstavnikom lokalnih skupnosti, promotorjem zdravja na delovnem mestu in drugi zainteresirani javnosti.