ZBIRANJE PREDLOGOV ZA NOVE ČLANE ORGANOV ZDRUŽENJA ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE

By | 5. 1. 2017

Združenje zdravnikov družinske medicine, ki je naslednik Sekcije za splošno medicino SZD, ustanovljene 11. oktobra 1966, bo spomladi 2017 izvedlo volitve v nov upravni odbor in nadzorni odbor.

 

Članstvo v upravnem odboru je za združenje zelo pomembno, saj odloča o večini dogodkov, srečanj in dejavnosti združenja. Novi člani upravnega odbora se morajo na svoji konstitutivni seji zbrati najkasneje v 14 dneh po izvolitvi. Na prvi seji upravnega odbora člani novo izvoljenega upravnega odbora izvolijo predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in referenta za izobraževanje. Na prvo sejo so vabljeni tudi člani dotedanjega upravnega odbora, da se opravi predaja funkcij novo izvoljenim.

Upravni odbor sklepa veljavno, če so bili na sejo vabljeni vsi njegovi člani in je od njih na seji prisotna najmanj polovica. Sklepi so potrjeni z navadno večino. Če je število glasov pri glasovanju izenačeno, velja glas predsednika združenja kot odločujoči.

Upravni odbor sklicuje predsednik združenja. Na zahtevo najmanj ene tretjine članov, je predsednik dolžan sklicati upravni odbor v roku 8 dni po prejemu zahtevka za sklic.

O sklepih upravnega odbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik združenja in zapisnikar. Zapisnik je potrebno predložiti v potrditev na prvi naslednji seji upravnega odbora.

Vse člane Združenja zdravnikov družinske medicine prosimo, da na naslov danica.rotar@gmail.com pošljejo predloge za nove člane upravnega odbora. Člane lahko predlagajo samo člani Združenja zdravnikov družinske medicine. Predlagani člani se morajo s kandidaturo strinjati. Predlagani člani za upravni odbor morajo biti člani Združenja zdravnikov družinske medicine in imeti poravnano članarino v Slovenskem zdravniškem društvu.

 

Predloge pričakujemo najkasneje do 31. januarja 2017.

 

Volilna komisija

Asist. dr. Aleksander Stepanović, dr med.

Asist. mag. Rajko Vajd, dr. med.

Prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.